AML & COMPLIANCE HELPDESK

Nieuwe bewijsregels voor btw-vrijstelling bij intracommunautaire levering van diamanten vanaf 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 zullen de voorwaarden om op btw-vrijstelling voor intracommunautaire leveringen beroep te kunnen doen worden aangepast. Dit heeft een impact op de documenten die aanvaard worden als bewijs van vervoer/verzending van diamanten naar een andere EU lidstaat. Lees hieronder wat er precies wijzigt en waarmee u rekening dient te houden als u diamanten naar een andere lidstaat vervoert of verzendt.

Indien diamanten worden verkocht en verzonden aan een onderneming in een andere EU-lidstaat, geldt hiervoor een btw-vrijstelling.

Als bewijs van het daadwerkelijke vervoer/verzending van diamanten, werden tot nu toe verschillende stukken aanvaard, zoals contracten, bestelbonnen, vervoersdocumenten, betalingsstukken en bestemmingsdocumenten. Hierover ontstonden echter discussies met de btw-administratie, als gevolg waarvan de bewijsregeling voor vrijgestelde intracommunautaire leveringen nu geüniformeerd wordt binnen Europa.

Wat precies aanvaard wordt als bewijsstukken, wordt verduidelijkt, maar ook verstrengd. Indien de verkoper de diamanten vervoert of deze door een derde voor zijn rekening laat vervoeren, dient hij te beschikken over ten minste de volgende documenten:
• Twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken uitgereikt door twee onafhankelijke partijen, betreffende het vervoer/de verzending van de diamanten, zoals een ondertekend CMR document, een ondertekende CMR-vrachtbrief, een cognossement, een factuur voor het (lucht)vrachtvervoer van de goederen of een factuur van de vervoerder van de diamanten; OF
• Eén bewijsstuk zoals vermeld in het punt hierboven, in combinatie met een ander niet-tegenstrijdig bewijsstuk dat het vervoer bevestigt zoals:
o Een verzekeringsovereenkomst voor het vervoer/de verzending of bankdocumenten die de betaling van het vervoer/de verzending aantonen;
o Officiële documenten uitgereikt door een openbare instantie zoals een notariële ontvangstbevestiging;
o  Een ontvangstbewijs van de depothouder in de lidstaat van bestemming.
Indien de koper instaat voor het vervoer, is naast bovengenoemde documenten eveneens een schriftelijke verklaring van de koper vereist waarin deze bevestigt dat de diamanten vervoerd/verzonden werden voor rekening van de koper en waarin de lidstaat van bestemming staat vermeld.

Volgens de nieuwe regels, geldt een weerlegbaar vermoeden dat indien de verkoper beschikt over de door de wet aangewezen documenten, hij wordt geacht inderdaad intracommunautair te hebben geleverd en te kunnen genieten van de btw-vrijstelling. 

Het opzet van deze regelgeving is om btw-fraude rond de vrijstelling aan banden te leggen en meer zekerheid te bieden aan zowel de fiscus als ondernemers.

Aangeraden is om uw interne procedures na te kijken en deze waar nodig aan te passen opdat u vanaf 2020 nog steeds voldoende bewijs kan voorleggen aan de fiscus m.b.t. het vervoer van diamanten binnen de EU om sancties te vermijden.

Indien u enige vragen zouden resten, kan u onze Helpdesk contacteren: Iris Leerdam (iris.leerdam@awdc.be/ 03 222 05 06) or Trissia Stavropoulos (trisevgeni.stavropoulos@awdc.be/ 03 222 05 03).

 

 

New rules of evidence for VAT exemption for intra-Community delivery of diamonds as of the 1st of January 2020

On 1 January 2020, the conditions to be able to enjoy a VAT exemption for intra-Community deliveries will be changed. This has an impact on the documents that will be accepted as proof of delivery/shipment of diamonds to another EU member state. Read below what exactly is changing and what to take into account if you transport or dispatch diamonds to another member state.

If diamonds are sold and shipped/delivered to a company in another EU member state, no VAT needs to be charged.

As proof of the actual delivery/shipment of diamonds, documents such as contracts, order notes, shipment documents, proofs of payment and documents of destination have been accepted until now. However, discussions about this arose with the VAT administration, as a result of which the rules of evidence for VAT-exempted intra-Community deliveries are now being standardized within Europe.

What exactly is accepted as documents of proof is clarified and also made more stringent according to these new rules. If the seller ships the diamonds or has a third party ship them on his behalf, he needs to possess the following documents: 
• At least two items of non-contradictory evidence issued by two independent parties, relating to the dispatch or transport of the diamonds, such as a signed CMR document or note, a bill of lading, an airfreight invoice or an invoice from the carrier of the diamonds; OR
• One item as mentioned in the point above, in combination with another item of non-contradictory evidence which confirms the dispatch or transport, such as:
o An insurance policy with regard to the dispatch/transport, or bank documents proving payment for this dispatch/transport;
o Official documents issued by a public authority, such as a notarized confirmation of arrival of the diamonds;
o A receipt issued by the warehouse keeper in the member state of destination.

If the buyer is responsible for the shipment, in addition to the documents above, the seller also needs to dispose of a written declaration by the buyer in which the latter confirms that the diamonds were dispatched/shipped for his account and in which the country of destination is mentioned.

According to the new rules, there is a rebuttable presumption that if the seller is in possession of these documents as prescribed by law, he has indeed done an intra-Community delivery and can enjoy VAT exemption.

The purpose of this legislation is to counter VAT fraud in relation to the exemption and to provide more certainty to both the fiscal administration and entrepreneurs.

It is recommended to look into your internal procedures and to change them where necessary to ensure that, as of 2020, you will still be able to provide sufficient proof to the fiscal authorities with regard to the delivery of diamonds within the EU, to avoid any penalties.

Should you have any further questions, feel free to contact our Helpdesk: Iris Leerdam (iris.leerdam@awdc.be/ 03 222 05 06) or Trissia Stavropoulos (trisevgeni.stavropoulos@awdc.be/ 03 222 05 03).