corona maatregelen / corona measures

STEUNMAATREGELEN ALS GEVOLG VAN DE TWEEDE GOLF VAN DE CORONA CRISIS

1) NIEUW VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME (NVB).

Wat?
Zelfstandigen en ondernemingen die als gevolg van de verstrengde coronamaatregelen hun omzet met 60% of meer gedaald is tussen 1 oktober en 15 november 2020, kunnen een beroep doen op een premie van maximaal 10% van de omzet van 1oktober tot en met 15 november 2019. Deze premie wordt beperkt tot een absoluut bedrag zie hieronder.

Voorwaarden?
Elke ondernemer (zelfstandige en onderneming) die tussen 1 oktober en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt door de verstrengde coronamaatregelen.
De omzetdaling van 60% verklaart u op eer. U moet de bewijsstukken daarna 5 jaar bijhouden in geval van controle.
Ondernemingen (zelfstandigen en ondernemingen) die van 19 oktober tot 15 november 2020 verplicht gesloten zijn door de coronavirusmaatregelen, hoeven hun omzetdaling niet aan te tonen.

Referentieperiode
U kan de referentieperiode kiezen:
• van 1 oktober tot 15 november 2020 (deadline: 31 december 2020)
• of van 19 oktober tot 15 november 2020 (deadline: 31 december 2020)

Hoe lang om het antwoord op uw aanvraag te kennen?
Hoelang dat duurt, hangt af van de hoeveelheid gegevens die gecontroleerd moeten worden door de Vlaamse overheid. U wordt geïnformeerd via e-mail. Uitbetaling volgt daarna zo snel mogelijk, en uitsluitend op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.
Als na een controle blijkt dat u niet voldoet aan de voorwaarden, moet de onderneming de steun terugbetalen.
Hoeveel bedraagt de premie?
De steun bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, tijdens dezelfde periode in 2019.
Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun.
Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

De maximale steun bedraagt:


• Bij keuze voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november 2020:

      o 11.250 euro voor ondernemingen met minder dan 9 werknemers
      o 22.500 euro voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
      o 60.000 euro voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

• Bij keuze voor referentieperiode 19 oktober tot 15 november 2020:


      o 7.500 euro voor ondernemingen met minder dan 9 werknemers
      o 15.000 euro voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
      o 40.000 euro voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

2) MOGELIJKHEID OM UITSTEL VAN BETALING VAN BELASTINGEN


Ondernemingen die hinder ondervinden als gevolg van de verspreiding van het coronavirus, kunnen tot eind 2020 voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen aan FOD Financiën. Zo'n afbetalingsplan is mogelijk voor:


• bedrijfsvoorheffing
• btw
• personenbelasting
• vennootschapsbelasting
• rechtspersonenbelasting

Voor deze schulden is er ook:


• een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
• een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.


Belangrijk: de steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betaalmoeilijkheden kennen.

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd (tenzij de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie) of wanneer er een collectieve insolventieprocedure ontstaat.


Aanvraagprocedure: aanvragen kan tot 31 december 2020. Per schuld moet er een aanvraag worden.


3) STEUN AAN BEDRIJVEN


a)   Opnieuw openstellen van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar alle ondernemingen. Tijdens deze
       periode ontvangt de werknemer in tijdelijke werkloosheid een uitkering gelijk aan 70% van zijn of haar bruto
       maandloon (geplafonneerd op 2.754,76 euro). Hier bovenop ontvangt de werknemer ook nog een RVA-toeslag
       van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid. Deze maatregel zal gelden tot 31 maart 2021 en er zal de
       mogelijkheid worden voorzien om deze te verlengen.
b)   Uitbreiding van het toepassingsgebied voor de vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van
       2020 naar sectoren die verplicht moeten sluiten. Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten
       sluiten, kunnen gebruik maken van deze maatregel indien zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen
       aantonen. Er zal een plafond worden gehanteerd per onderneming voor wat betreft het totale bedrag van
       deze vrijstelling.

4) STEUN AAN ZELFSTANDIGEN


a)    Verlenging van het huidig dubbel crisis-overbruggingsrecht tot en met december 2020 voor alle sectoren
       die gesloten zijn. Voor een zelfstandige zonder gezinslast komt dit neer op 2.583,40 euro per maand. Voor
       een zelfstandige met gezinslast bedraagt dit 3.228,20 euro per maand.
b)   Er komt een nieuw overbruggingsrecht vanaf 1 januari 2021, dat steeds inroepbaar is bij een crisis. Er zal
       gewerkt worden op basis van een sterke daling van de omzet. De concrete modaliteiten zullen op korte termijn
       worden uitgewerkt, rekening houdend met de adviezen van het Algemeen Beheerscomité.  

Extra uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage tot 31 december 2020.

Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid zodat ook samenwonende zelfstandigen die ziek zijn een uitkering ontvangen die even hoog is als het overbruggingsrecht (voor alleenstaande zelfstandigen en zelfstandigen met gezinslast is dit reeds het geval). Concreet gaat het om een toeslag van meer dan 300 euro per maand.
Afbetalingsplannen voor zelfstandigen die uitstel van betaling van sociale bijdragen hebben gekregen, met behoud van het recht op terugbetaling gezondheidszorgen en dit tot 31 december 2021.

Indien u wenst geholpen te worden met deze maatregelen dient u een afspraak te maken met mevrouw Mattys:
mandy.mattys@panisgroup.com 
 

--------------------------------------------------------------------

SUPPORT MEASURES RESULTING FROM THE SECOND WAVE OF THE CORONA CRISIS

1 NEW FLEMISH PROTECTION MECHANISM.

What?
Self-employed persons and companies whose turnover has decreased by 60% or more between October 1st  and November 15th, 2020 as a result of the stricter corona measures, can claim a premium of up to 10% of the turnover of October 1st until November 15th, 2019. This premium is limited to an absolute amount, see below.

Conditions?
Every entrepreneur (self-employed and company) who suffers a loss of turnover of at least 60% between October 1st and November 15th, 2020 due to the stricter corona measures.
You declare the 60% decrease in turnover in a statement on honor. Afterwards, you must keep the supporting documents for 5 years in the event of an inspection.
Enterprises (self-employed persons and companies) which are obliged to close from October 19th to November 15th, 2020 due to the corona virus measures, do not have to demonstrate their decrease in turnover.

Reference period
You can choose the reference period:
• from October 1st  to November 15th, 2020 (deadline: December 31, 2020)
• or from October 19th to November 15th, 2020 (deadline: December 31, 2020)

How long will it take to know the answer to your application?
How long that takes depends on the amount of data that must be checked by the Flemish government. You will be informed by email. Payment will follow as soon as possible, and exclusively on a Belgian bank account number of the beneficiary company.
If after an inspection it appears that you do not meet the conditions, the company must repay the funds.

How much is the premium?
The premium amounts to  10% of turnover, excluding VAT, during the same period in 2019.
Self-employed persons in secondary occupation receive 5% support.
For enterprises which had not yet started their business in 2019, the decline in revenue will be compared with the expected revenue as stated in the financial plan.

The maximum support is:

• when choosing the reference period October 1st  until November 15th, 2020:
      o 11.250 euros for companies with less than 9 employees.
      o 22.500 euros for companies from 10 to 49 employees.
      o 60.000 euros for companies with 50 employees or more.

• When choosing the reference period October 19th until November 15th, 2020:
      o 7.500 euros for companies with less than 9 employees
      o 15.000 euros for companies from 10 to 49 employees.
      o 40.000 euros for companies with 50 employees or more.

2) POSSIBILITY OF DEFERRING TAX PAYMENT

Enterprises which are inconvenienced as a result of the spread of the corona virus can request an installment plan form FPS Finance until the end of 2020 for the payment of the various taxes. Such an installment plan is possible for:

• withholding tax
• VAT
• personal income tax
• corporation income tax
• legal entities income tax

For these debts there is also:

• a guaranteed exemption of default interest.
• remission of fines for non-payment.

Important: the support measures cannot be awarded to companies that have structural payment difficulties independent of the corona virus.

The aid measures will be withdrawn if the authorized repayment plan has not been complied with (unless the debtor contacts the administration in a timely manner) or if collective insolvency proceedings arise.
Application procedure: applications can be made until December 31, 2020. There must be an application for each debt.


3) SUPPORT TO COMPANIES

a)   Reopening temporary unemployment due to force majeure to all companies. During this period, the employee
       in temporary unemployment receives a benefit equal to 70% of his or her gross monthly salary (capped at EUR
       2.754,76). On top of this, the employee also receives an RVA allowance of 5,63 euros per day of temporary
       unemployment. This measure will apply until March 31, 2021 and there will be an option to extend it.

b)   Expansion of the scope of the exemption for social security employer contribution for the third quarter of 2020
       to sectors that are obliged to close also make use of this measure if they can demonstrate a loss of turnover of
       at least 65%. A ceiling will be applied per company with regards to the total amount of this exemption.

4) SUPPORT FOR SELF_EMPLOYED PERSONS

a)   Extension of the current double crisis bridging right until December 2020 for all sectors that are closed. For a
      self-employed person without a family burden, this amounts to 2.583,40 euros per month. This amounts to
      3.228,20 euros per month for a self-employed person with a family.
b)  There will be a new bridging right from January 1st, 2021, which can always be invoked in the event of a crisis.
      It will work on the basis of a sharp drop in turnover. The concrete modalities will be worked out in short term,
      taking into account the advice of the General Management Committee.

Extra deferment of payment for the company contribution until December 31, 2020.

Supplementary disability benefit so that cohabiting self-employed persons who are ill also receive a benefit equal to the bridging right (this is already the case for single self-employed persons and self-employed persons with a family burden). In concrete terms, this involves a premium of more than 300 euros per month.

Payment plans for self-employed persons who have received a deferment of payment of social security contributions, while retaining the right to reimbursement for health care, until December 31, 2021.

If you would like us to assist with these measures, please make an appointment with Mrs. Mattys per e-mail:
mandy.mattys@panisgroup.com