VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME 6 & 7 / FLEMISH PROTECTION MECHANISM 6 & 7

STEUNMAATREGELEN ALS GEVOLG VAN DE CORONA CRISIS

VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME 6 & 7.

Wat?

1. Verderzetting van de reeds toegekende premie voor maart 2021

Zelfstandigen en ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% in maart 2021 in vergelijking met maart 2019, kunnen beroep doen op een premie. De steun bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, tijdens dezelfde referentieperiode van maart 2019.

Deze premie wordt beperkt tot een absoluut bedrag van €7.500.

Een aanvraag indienen kan nog tot en met 15 mei 2021.
 

2. Nieuwe premie toegekend voor april 2021

Zelfstandigen en ondernemingen die als gevolg van de coronamaatregelen hun omzet met 60% of meer gedaald is in april 2021 in vergelijking met april 2019, kunnen beroep doen op een premie. De steun bedraagt 15% van de omzet, exclusief btw, tijdens dezelfde referentieperiode van april 2019.

Deze premie wordt beperkt tot een absoluut bedrag van €11.500.

Een aanvraag indienen kan vanaf 3 mei 2021 tot en met 15 juni 2021.

Voor beide premies verklaart u de omzetdaling van 60%  op eer. U moet de bewijsstukken gedurende 5 jaar bijhouden in geval van controle.
Als u de premie wilt aanvragen dient u contact op te nemen met uw dossierbeheerder om uw omzetdaling te controleren. Als u in aanmerking komt voor de premie kan u ons telefonisch contacteren om een afspraak te maken of per e-mail naar Mandy.Mattys@panisgroup.com.

Hoe lang om het antwoord op uw aanvraag te kennen?

Hoelang dat duurt, hangt af van de hoeveelheid gegevens die gecontroleerd moeten worden door de Vlaamse overheid. U wordt geïnformeerd via e-mail. Uitbetaling volgt daarna zo snel mogelijk, en uitsluitend op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde.
Als na een controle blijkt dat u niet voldoet aan de voorwaarden, moet u de steun terugbetalen.


Voor meer informatie verwijzen wij u graag verder naar www.vlaio.be.

----------------------------------------------------------------------

SUPPORT MEASURES RESULTING FROM THE CORONA CRISIS

FLEMISH PROTECTION MECHANISM 6 & 7.

What?

1. Continuation of the premium already awarded for March 2021

Self-employed persons and companies whose turnover has decreased by 60% or more in March 2021 compared to March 2019, as a result of the corona measures, can claim a premium. The premium amounts to  10% of turnover, excluding VAT, during the same reference period in March 2019.

This premium is limited to an absolute amount of €7.500.

An application can still be submitted until 15 May 2021.

2. New premium granted for April 2021

Self-employed persons and companies whose turnover has decreased by 60% or more in April 2021 compared to April 2019, as a result of the corona measures, can claim a premium. The premium amounts to 15% of turnover, excluding VAT, during the same reference period in April 2019.

This premium is limited to an absolute amount of €11.500.

An application can be submitted from 3 May 2021 until 15 June 2021.

For both of the premium, you declare the 60% decrease in turnover in a statement on honor. Afterwards, you must keep the supporting documents for 5 years in the event of an inspection.

If you would like to apply for the premium you should contact your accountant to verify your decrease in turnover. If you are eligible for the premium you can contact us by phone to schedule an appointment or by e-mail to Mandy.Mattys@panisgroup.com.

How long will it take to know the answer to your application?

How long that takes depends on the amount of data that must be checked by the Flemish government. You will be informed by email. Payment will follow as soon as possible, and exclusively on a Belgian bank account number of the beneficiary company.
If after an inspection it appears that you do not meet the conditions, the company must repay the funds.


For more information, please visit www.vlaio.be.