Uitbreiding van de lijst belastingparadijzen en verhoogde impact bij niet naleven

Naast de uitbreiding van lijst van belastingparadijzen in het kader van de aangifteverplichting van betalingen (gedaan vanaf 1 januari 2021), wordt voortaan ook de minimum belastbare grondslag van vennootschappen onderworpen aan de karaattaks verhoogd met het bedrag van dergelijke niet-aangegeven betalingen (gedaan vanaf 1 juli 2022).

Doet u regelmatig of voor een substantieel bedrag betalingen aan personen of entiteiten gevestigd in belastingparadijzen? Dan zetten wij hieronder uiteen met welke 2 belangrijke nieuwigheden u rekening dient te houden.

For the English version of the article, please click here

I. Uitbreiding van de lijst belastingparadijzen waarop de aangifteverplichting van toepassing is

1. Welke betalingen moeten worden aangegeven?

Belgische vennootschappen zijn verplicht jaarlijks aangifte te doen van alle betalingen die zij rechtstreeks of onrechtstreeks verrichten aan personen of vaste inrichtingen gevestigd of gelegen in een belastingparadijs, voor zover het totaalbedrag van de betalingen die zij tijdens het belastbaar tijdperk hebben gedaan [alle landen en begunstigden samen], 100.000 EUR of meer bedraagt.

2. Welke landen kwalificeren als belastingparadijzen

Voor de toepassing van deze verplichting wordt als belastingparadijs beschouwd, elk land dat voorkomt op één of meerdere van de volgende lijsten:

De geconsolideerde lijst van landen voor aanslagjaar 2022 vindt u op de volgende pagina. De toevoeging van Botswana aan de lijst is hoogstwaarschijnlijk de meest relevante wijziging vanuit het oogpunt van de Belgische diamantsector.
Of de betaling daadwerkelijk een betaling aan een belastingparadijs betreft, moet beoordeeld worden op het tijdstip waarop de betaling heeft plaatsgevonden.

3. Formaliteiten: enkel een vervolledigd 275F formulier leidt tot een geldige aangifte

De volledige aangifte moet gebeuren via het officiële formulier 275 F. Een verwijzing naar of aangifte via een zelf opgesteld document, is ongeldig.

4. Sanctie voor niet-naleving/transacties zonder economische substantie: verwerping als beroepskost

De naleving van de aangifteverplichting gaat gepaard met een bijzondere regeling inzake de fiscale aftrek als beroepskost van dergelijke betalingen.
De niet-naleving heeft de verwerping van deze betalingen als beroepskost tot gevolg.
Bovendien moet de vennootschap in staat zijn aan te tonen dat de betalingen beantwoorden aan "werkelijke en oprechte verrichtingen" en dat de begunstigde personen geen "kunstmatige constructies" zijn (i.e. zonder economische substantie). Blijft de vennootschap hier in gebreke, dan is dezelfde sanctie van toepassing, en dit ondanks een geldige aangifte van de desbetreffende betalingen.

II. Specifieke impact voor vennootschappen die onder de karaattaks vallen

Ingevolge de wet van 5 juli 2022 zal de (minimum) belastbare grondslag van vennootschappen die onder het bijzonder fiscaal stelstel van de karaattaks voor gereglementeerde diamanthandelaars vallen, worden verhoogd worden met het bedrag van dergelijke niet-aangegeven betalingen aan belastingparadijzen (toepasselijk op betalingen vanaf 1 juli 2022).
Tot nu toe had de voormelde verwerping als beroepskost van dergelijke betalingen de facto geen impact op de vennootschappen die onder het karaattaks-stelsel vielen, voor zover zij reeds voldoende andere kosten hadden gemaakt om de ‘minimum floor’ als belastbare basis te bereiken (zijnde 0,55% van de omzet uit diamanthandel).

Bij verdere vragen, aarzel niet om ons te contacteren op info@panisgroup.com

Geconsolideerde lijst van belastingparadijzen aanslagjaar 2022

Het overzicht kan geraadpleegd worden op https://financien.belgium.be/sites/default/files/bbisi/lijst_van_staten.xlsx
DISCLAIMER Onze nieuwsbrieven zijn louter informatief, en dienen niet tot het verstrekken van juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard. Gelieve ons steeds te contacteren nav. enige interpretatie of toepassing van de verstrekte informatie, aangezien de juridische en fiscale wetgeving frequent wijzigingen ondergaat.